Miło nam poinformować, iż zrealizowaliśmy projekt  „Audyt wzorniczy oraz strategia wzornicza krokiem do poprawy pozycji konkurencyjnej firmy Karnatech”,  w ramach Etapu I działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, wniosek o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0077/17-00.

Cel projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie audytu i opracowanie strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie KARNATECH

Oczekiwane efekty projektu

Oczekiwania firmy KARNATECH związane z uzyskaniem efektów projektu dotyczą pozyskania wiedzy i rekomendacji niezbędnych w zakresie projektowania wzorniczego, właściwego zarządzania wzornictwem, dostosowaniem oferty do potrzeb rynku, a docelowo wprowadzeniem nowych i konkurencyjnych produktów na rynek.

Wartość projektu

Wydatki ogółem 48 585,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne 39 500,00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie 33 575,00 PLN

Procent dofinansowania 85%